Các điều khoản và điều kiện

Nhằm đảm bảo quyền lợi, và sử dụng hệ thống đúng cách. Boxlink xây dựng bộ các Điều Khoản và Điều Kiện nhằm thống nhất với người dùng với các thông tin bên dưới đây

1. Giới thiệu

Boxlink cung cấp dịch vụ phần mềm tiếp thị thông minh cho phép Khách hàng tạo các liên kết thông minh.
Boxlink sẽ cung cấp cho Khách hàng các Dịch vụ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.
 

2. Phạm vi

2.1. Boxlink sẽ cung cấp cho Khách hàng quyền truy cập vào Dịch vụ như được quy định trong Thỏa thuận này và Lịch trình thương mại hiện hành.
 

3. Dịch vụ Boxlink

3.1. Tùy thuộc vào các điều kiện khi Người sử dụng tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này, Boxlink theo đây cấp cho Người dùng giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, có giới hạn để truy cập và sử dụng Dịch vụ trong Lãnh thổ đối với hoạt động kinh doanh nội bộ của Khách hàng và các Chi nhánh của Khách hàng, phù hợp với Điều khoản sử dụng và Lịch trình thương mại hiện hành, trong suốt thời gian là thành viên của Boxlink.
3.2. . Boxlink sẽ cung cấp Dịch vụ theo cách phù hợp với các tiêu chuẩn chung một cách hợp lý; sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để duy trì tính bảo mật của mật khẩu của Người sử dụng; cung cấp Hỗ trợ cho Người sử dụng về Dịch vụ, Boxlink có thể thay đổi khi có thông báo trước cho khách hàng.
3.3. Người dùng sẽ:
3.3.1. Ngăn chặn các truy cập không được cấp phép vào tài khoản của Ngườ dùng và thông báo cho Boxlink ngay lập tức về bất kỳ truy cập hoặc sử dụng trái phép nào như vậy,
3.3.2 Tuân thủ tất cả các luật hiện hành trong việc sử dụng Dịch vụ và
3.3.4. Không sửa đổi, sao chép hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ; sao chép thiết kế hoặc dịch ngược Dịch vụ, hệ thống, phần mềm hoặc một phần của chúng, hoặc truy cập nó để sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, nội dung, chức năng hoặc đồ họa nào của Dịch vụ Boxlink;
3.3.5. Không can thiệp hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Dịch vụ; gửi hoặc lưu trữ tài liệu vi phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc bất hợp pháp, hoặc gửi hoặc lưu trữ tài liệu vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào thông qua Dịch vụ Boxlink;
3.3.6. Không gửi hoặc lưu trữ vi rút hoặc mã độc hại thông qua Dịch vụ;
3.3.7. Không cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ hoặc phần mềm, hệ thống, nền tảng hoặc mạng liên quan;
3.3.8. Không sử dụng bất kỳ thành phần nào được cung cấp với Dịch vụ một cách riêng biệt với Dịch vụ; hoặc phân phối, thuê, cho thuê, cấp phép lại hoặc cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng Dịch vụ đó trong văn phòng dịch vụ, môi trường thuê ngoài hoặc để xử lý dữ liệu của bên thứ ba.
3.4 Người dùng thừa nhận và chấp nhận rằng các cấp Dịch vụ và tính năng nhất định được hỗ trợ và có thể chứa các thông điệp quảng cáo và khuyến mại.